Home Tjenesteavtale

Tjenesteavtale

Sist oppdatert: 25.06.2012

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Tjenesteavtalen er delt i tre:

Generelle betingelser – generelle betingelser for alle kunder
Registreringsavtale – betingelser for registrering, overføring og fornyelse av domenenavn
Betingelser for hostingtjenester – spesifikke betingelser for våre hostingtjenester

Generelle betingelser

Avtaleperiode

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 12 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.
Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til Sørum Datasenter enten per epost til post@sorumdata.no eller per post Sørum Datasenter, Tverrvn. 1 1920 Sørumsand. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 45 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.
Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum ett år, med mindre annet er avtalt. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og er en del av avtalen Kunden inngår ved bestilling av tjenester hos Sørum Datasenter. Kontantkjøp og faktura sendt per epost er normalt fritatt for fakturagebyr.

Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendringer varsles 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.
Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde Sørum Datasenter oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v.

Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder Sørum Datasenter seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.
Angrerett og reklamasjon

For forbrukerforhold gjelder at tjenester som er levert elektronisk, påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at Kunden gir avkall på angreretten.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull.

Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles Sørum Datasenter skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Sørum Datasenter.

Stenging og suspensjon

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Sørum Datasenter kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Sørum Datasenter sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som Sørum Datasenter setter.

Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i Sørum Datasenter sine systemer. Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid.
Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.
Ansvarsbegrensning

Sørum Datasenter kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Sørum Datasenter kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Sørum Datasenter vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Sørum Datasenter har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Sørum Datasenter er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

Kunden forplikter seg til å holde Sørum Datasenter skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Sørum Datasenter som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom Sørum Datasenter sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom Kunden og Sørum Datasenter skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.
Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider: http://www.sorumdata.no/tjenesteavtale

Registreringsavtale

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering, parkering og drift, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenet er registrert under.

Når domenet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å vise reklame på domenenavn hvor kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til Sørum Datasenter, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til Sørum Datasenter sine webservere hvor det ikke eksisterer et webhotell for domenenavnet.

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom Sørum Datasenter, eller flyttes til Sørum Datasenter, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). Sørum Datasenter forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, bare når kunden har levert oppsigelse i henhold til denne avtalen. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at Sørum Datasenter er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av Sørum Datasenter, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde Sørum Datasenter skadesløs i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.
Registrering

Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens Sørum Datasenter behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Kunden står ansvarlig for at en domenenavnssøknad samsvarer med gjeldende navnepolitikk for det aktuelle toppnivået.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN og NORID, eller annen toppnivåregistrar, og som Sørum Datasenter må respektere som registrar for domener. Sørum Datasenter kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivåregistrar.

Domenesøknad utføres av Sørum Datasenter på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er selv ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan Sørum Datasenter ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at Sørum Datasenter kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle Whois-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Sørum Datasenter formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Sørum Datasenter tildeler i utgangspunktet registrerte domenenavn navneservere. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden ansvarlig for at disse angis korrekt på bestillingstidspunktet, eller ved senere endringer.

Kunden står også selv ansvarlig for å legge inn DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Sørum Datasenter.
Flytting

Sørum Datasenter tildeler i utgangspunktet tilflyttede domenenavn navneservere. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden ansvarlig for at disse angis korrekt på bestillingstidspunktet, eller ved senere endringer.

Kunden står også selv ansvarlig for å legge inn DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Sørum Datasenter.

Ved flytting til annen registrar er Kunden pålagt å sende inn skriftlig oppsigelse i henhold til “Oppsigelse av tjenester”. Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding er mottatt og registrert. Flyttingen som sådan skal normalt utføres av ny registrar.

Flytting av domenenavn vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av oppsigelsen og er bekreftet av Sørum Datasenter.

Hostingtjenester

Generelt

Sørum Datasenters tjenester må ikke benyttes til formål som Sørum Datasenter, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Sørum Datasenter tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med Sørum Datasenter sin serverkonfigurasjon og programvare.

Sørum Datasenter yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder Sørum Datasenter seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten.

Båndbreddebruk er ikke begrenset for abonnementer med en spesifisert mengde båndbredde. Overforbuk etterfaktureres, basert på 95th percentile.
Generelle vilkår for sending av epost hos Sørum Datasenter.

Sørum Datasenter forbyr utsendelse av spam. Sørum Datasenter definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger.

Sørum Datasenter forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av Sørum Datasenter. Tjenester levert av Sørum Datasenter tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

Sørum Datasenter forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av kunder hos Sørum Datasenter skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”).

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”) menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for Sørum Datasenter på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av Sørum Datasenter i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell

Tjenesten gir tilgang til et område på en av Sørum Datasenter sine webservere. Sørum Datasenter tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Sørum Datasenter forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under “Backup”.

Dersom Kundens benytter lagringsplass utover den avtalte lagringskapasiteten for abonnementet, plikter Sørum Datasenter å informere Kunden om dette. Dersom den benyttede lagringskapasiteten overskrider kvoten i 5 eller flere av siste 90 dager vil abonnementet bli oppgradert til neste nivå.

Begrensninger for sending av epost fra webhotell

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i avsnittet “Generelle vilkår for sending av epost hos Sørum Datasenter”. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Maksimal dataoverføring

Abonnement Kvote
500MB 1000MB/døgn
1GB 2000MB/døgn
Større enn 1GB 4000MB/døgn

Dersom dataoverføringen overskrider kvoten i 5 eller flere av siste 90 dager vil abonnementet bli oppgradert til neste nivå. Overskrides kvoten med mer enn 16000MB i løpet av et døgn stenges tjenesten umiddelbart.

Maksimalt antall tillatte treff

Abonnement Kvote
500MB 80 000 treff/døgn
1GB 160 000 treff/døgn
Større enn 1GB 320 000 treff/døgn

Dersom antall treff overskrider kvoten i 5 eller flere av siste 90 dager vil abonnementet bli oppgradert til neste nivå. Overskrides kvoten med mer enn 320 000 treff i løpet av et døgn stenges tjenesten umiddelbart.
Epost

Tjenesten gir tilgang til en epostkonto på en av Sørum Datasenter sine epostservere. Sørum Datasenter tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til tjenesten. Epost lagres på Sørum Datasenter sine servere, inntil kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

En epostkonto er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. En konto kan heller ikke brukes av flere personer og/eller fra flere maskiner samtidig. Delt tilgang til felles epostkonto(er) er kun tillatt via delte IMAP mapper (IMAP Shared Folders).

Kontoer som synkroniseres til lokal maskin enten via POP3 eller IMAP tillates synkronisert til maksimalt to maskiner samtidig.

Det er heller ikke tillatt å samle epost til flere personer på en konto og distribuere denne manuelt eller automatisk til de enkelte mottakerne i ettertid.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Sørum Datasenter forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under “Backup”.

Dersom Kundens plassbruk belaster utover den avtalte lagringsmengde, vil Sørum Datasenter informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette epost eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter epost vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste nivå, og Kunden fakturert deretter.
Begrensninger for sending av epost fra epostkonto

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i avsnittet “Generelle vilkår for sending av epost hos Sørum Datasenter”. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 500 mottakere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver.
Database

Tjenesten gir tilgang til en database på en av Sørum Datasenter sine databaseservere. Sørum Datasenter tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til databasen, hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Sørum Datasenter forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under “Backup”.

Sørum Datasenter forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.
VPS

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer Sørum Datasenter strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere instansen, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på instansen.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder Sørum Datasenter seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av feil på programvare som kjører i Kundens instans, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. I de tilfeller feil skyldes problemer med programvare som kjører i Kundens instans, faktureres feilretting etter gjeldende timepriser.
Dedikert server

En dedikert server er en fysisk maskin som Kunden leier av Sørum Datasenter, og som er utplassert i Sørum Datasenters driftsmiljø. I tillegg til utleie av maskinen, leverer Sørum Datasenter strøm og tilgang til Internett. Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på serveren.

Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på en dedikert server, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på en dedikert server, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil, faktureres feilretting etter gjeldende timepriser.
Colocation

Colocation innebærer at en fysisk maskin som Kunden selv eier plasseres i Sørum Datasenters driftsmiljø. Sørum Datasenter leverer strøm og tilgang til Internett. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på programvarekomponentene som kjører på serveren.

Sørum Datasenter kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil eller programvarefeil på Kundens server, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på Kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. Feilretting faktureres etter gjeldende timepriser.

Managed hosting

Managed hosting er en tilleggstjeneste for VPS, dedikert server og colocation-tjenester, som innebærer at Sørum Datasenter tar hånd om driftsområder på tjenesten(e), og er begrenset til installasjon, konfigurasjon og feilretting av spesifikke programvarekomponenter.

Programvarekomponentene er spesifisert i den enkelte avtale mellom Kunden og Sørum Datasenter.

Backup

Med mindre annet fremgår av Tjenesteavtalen ellers, er backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

Sørum Datasenter tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup de fleste andre dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. Restore av data på kundens forespørsel faktureres etter gjeldende timepriser.

Sørum Datasenter er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom Sørum Datasenter sine tjenester. Sørum Datasenter vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Tornado Online Backup

Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet via det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke webgrensesnittet.

Kundens data er i utgangspunktet tilgjengelig 24 timer i døgnet, men leverandøren forbeholder seg retten til å ta ned backupsystemet for nødvendig vedlikehold. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i rimelig tid.

Kunden frasier seg enhver anledning til å kreve erstatning fra leverandøren som skyldes feil eller mangler ved produktet, eller forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll.
Tornado File Server

En brukerkonto i Tornado Fileserver er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. En konto kan heller ikke brukes av flere personer og/eller fra flere maskiner samtidig. Dette betyr *ikke* at man må koble fra en maskin før man kan koble til en annen, men at det på et gitt tidspunkt kun skal være aktivitet fra en maskin per bruker.

En bruker kan benytte inntil 10Mbps båndbredde, men må ikke overstige 5Mbps i mer enn 30 minutter per døgn eller 1Mbps målt i snitt over et døgn.

Ved brudd på disse betingelsene forbeholder Sørum Datasenter seg retten til å stenge tilgang til tjenesten.